2016-06-10

Rejestry

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach :

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

 

 

REJESTRY PROWADZONE W SZKOLE:

 

 LP.

Rejestry

Prowadzący

1.       

rejestr zbioru danych osobowych

Sekretariat szkoły

 

2.       

rejestr zarządzeń dyrektora szkoły

Dyrektor

 

3.       

rejestr wydanych zaświadczeń

Sekretariat szkoły

 

4.       

rejestr wydanych legitymacji szkolnych

Sekretariat szkoły

 

5.       

rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły

Sekretariat szkoły

 

6.       

rejestr wydanych duplikatów świadectw i dyplomów

Sekretariat szkoły

 

7.       

rejestr wydawanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciel kontraktowego

Sekretariat szkoły

 

8.       

rejestr wydawanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela  kontraktowego

Sekretariat szkoły

 

9.       

rejestr pieczęci

Sekretariat szkoły

 

10.   

Rejestr skarg i wniosków

Sekretariat szkoły

 

11.   

Rejestr zamówień publicznych

Kierownik gospodarczy

 

12.   

Rejestr wypadków uczniów i pracowników

Inspektor BHP

 

13.   

Rejestr środków trwałych

Kierownik gospodarczy

 

14.   

Rejestr umów

Kierownik gospodarczy

 

15.   

Rejestr delegacji

Kierownik gospodarczy

 

16.   

Rejestr korespondencji

Sekretariat szkoły

 

17.   

Rejestr druków ścisłego zarachowania

Sekretariat szkoły

 

18.   

Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się