2016-06-09

Przyjmowanie i załatwianie spraw

I. Obsługa interesantów:

1.      Interesantów przyjmuje sekretariat  szkoły, który udziela szczegółowych informacji, załatwia sprawę lub kieruje do właściwej komórki organizacyjnej.   Interesanci przyjmowani są w  sekretariacie, gabinecie dyrektora szkoły, gabinecie wicedyrektorów szkoły, gabinecie pedagoga szkolnego.                                 

2.      Interesantów przyjmuje się w dniach pracy szkoły, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 -14.00.   

3.      Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły, wicedyrektorzy, pedagog szkolny, psycholog oraz pracownicy administracji.                                                                                                                                                                         

4.      Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną.

5.      Sprawy załatwiane są w zależności od rodzaju i obowiązujących przepisów.

6.      Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

   

II. Skargi i wnioski

  1. Skargi i wnioski w Zespole Szkół nr 2 przyjmowane są przez sekretariat szkoły, który udziela informacji i kieruje interesantów do dyrektora lub za jego pośrednictwem do jednego z wicedyrektorów szkoły.
  2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, drogą elektroniczną, a także ustnie.
  3. Kwalifikacji sprawy jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły.
  4. Rozpatrzenia skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
  5. Interesanci w sprawach skarg i wniosków są przyjmowani od poniedziałku do piątku od godziny 800 do 1400.
  6. Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się