2016-06-10

Ewidencje

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w ewidencjach :

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

 

EWIDENCJE PROWADZONE W SZKOLE:

 

L.p.

Ewidencja

Prowadzący

1.       

ewidencja druków ścisłego zarachowania – szkolny rejestr rozrachunku świadectw

Sekretariat szkoły

2.       

ewidencja rozliczenia godzin nadliczbowych
nauczycieli

Wicedyrektor

3.       

ewidencja wydanych legitymacji służbowych

Sekretariat szkoły

4.       

ewidencja finansowo-księgowa (od 01.01.2017r.)

Księgowość

5.       

księga uczniów

Sekretariat szkoły

6.       

ewidencja legitymacji szkolnych

Sekretariat szkoły

7.       

ewidencje wydanych świadectw ukończenia szkoły i świadectw dojrzałości

Sekretariat szkoły

8.       

akta osobowe pracowników

Sekretariat szkoły

9.       

księga protokołów Rady Pedagogicznej

 

10.   

księgi inwentarzowe

Kierownik gospodarczy

11.   

księga kontroli

Dyrektor Szkoły

12.   

dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dziennik pedagoga (dziennik elektroniczny)

Nauczyciele

13.   

Arkusze ocen uczniów

Nauczyciele

14.   

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Sekretariat szkoły

15.   

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Kierownik gospodarczy

16.   

Zarządzenia dyrektora szkoły

Dyrektor Szkoły

17.   

Karta ewidencji czasu pracy

Sekretariat Szkoły

18.   

Ewidencja podatku VAT - rejestr sprzedaży, zakupów

Księgowość

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się