2017-12-27

Dostęp do informacji publicznych niedostępnych w BIP

 

 

Udostępnianie  informacji publicznych następuje zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), zwanej dalej „Ustawą”.

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w „Ustawie”.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek.

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (wzór wniosku w załączniku)

 

Sposób złożenia wniosku:

 

        - osobiście w sekretariacie szkoły (pokój 4)

        - pocztą tradycyjną na adres szkoły (ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk)

        - pocztą elektroniczną na adres zsznr2pl@pro.onet.pl

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Koszty udostępnienia informacji

 

Co do zasady dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jeżeli szkoła realizując wniosek ma ponieść dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku lub z koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może od wnioskodawcy pobrać opłatę odpowiadającą wysokości tych kosztów.

Zasady i wysokość pobieranych opłat określa Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Płońsku z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie pobierania opłat za udostępnianie dokumentów w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

Tryb odwoławczy

 

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w ciągu 14 dni.

 

 

Załączniki

  Wzor wniosku o udos...ublicznej.pdf 135,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie dyrekt...ublicznej.pdf 186,59 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się